Agentie Imobiliara Vaslui

 

TryiT s.r.l.

Ziua ______________ Luna _______________ 201_

 

Nr.  _______________  Ora ___________________

Cod fiscal 16355085

Nr. ord. Reg. Com. J37 / 281 / 2004

Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui

Str Stefan cel Mare nr 91, bl T5-T6, parter

Esplanada superioara a Teatrului de Vara

Cont bancar BRD Iași Super Copou

RO 60 BRDE 240  SV  875179 824 00

tryit2004@yahoo.com

(+4) 0235 315 133

(+4) 0732 139 275

www.tryit.ro

 

CONTRACT DE PREZENTARE, VIZIONARE și INTERMEDIERE IMOBILIARA

PARTEA GENERALĂ

 

Fiecărui capitol din cuprinsul “PĂRȚII SPECIALE” a contractului îi corespunde un capitol din “PARTEA GENERALĂ”, care îl detaliază si îl clarifică. “PARTEA GENERALĂ” a prezentului contract completează “PARTEA SPECIALĂ” și împreună formează un tot unitar.

 

Capitolul “OBIECTUL CONTRACTULUI”

 

 Prin TERȚ-PARTENER se intelege, functie de solicitarea CLIENTULUI anterior amintită, proprietarul unui imobil pe care il oferă spre vânzare sau spre închiriere (oferta TERȚULUI-PARTENER), și se prezumă că imobilul și TERTUL-PARTENER au fost găsiți de AGENTIE în urma activității de căutare, intermediere, prezentare și vizionare, dacă CLIENTUL a aflat de oferta TERTULUI-PARTENER prin intermediul AGENTIEI, sau dacă CLIENTUL a acceptat oferta TERTULUI-PARTENER prin intermediul AGENTIEI chiar și în cazul în care ar fi aflat de ofertă din alte surse decât AGENTIA la un moment anterior prezentării ofertei de către AGENTIE.

 

CLIENTUL acceptă în mod expres că atât faptul de a fi aflat de oferta TERTULUI-PARTENER prin intermediul AGENTIEI, cât și faptul de a fi acceptat oferta TERTULUI-PARTENER prin intermediul AGENTIEI, cât și faptul de a fi pus în legatură cu TERȚUL-PARTENER prin intermediul AGENTIEI, se vor proba în mod suficient, proba fiind considerată deplină și de necombătut, prin simpla semnare a oricăruia dintre următoarele acte, nici un alt mijloc de probă nefiind necesar:       - semnarea și de AGENTIE și de TERȚUL-PARTENER a “Contractului de promovare și intermediere imobiliara”. Continutul “contractului de promovare și intermediere imobiliara” va fi negociat doar intre AGENTIE și TERTUL-PARTENER;      - semnarea și de AGENTIE și fie de TERȚUL-PARTENER, fie de CLIENT, fie de TERTUL-PARTENER și de CLIENT, a anexei  intitulate “Fișa de vizionare a IMOBILULUI” la “Contractul de promovare și intermediere imobiliara” incheiat intre AGENTIE și TERTUL-PARTENER;            - semnarea și de AGENTIE și fie de TERȚUL-PARTENER, fie de CLIENT, fie de TERTUL-PARTENER și de CLIENT, a anexei  intitulate “Fișa prezentărilor și vizionărilor efectuate” la prezentul contract.

        Prin  acord scris între CLIENT și TERTUL-PARTENER se ințelege orice act scris incheiat de aceștia anterior perfectării tranzacției, indiferent daca CLIENTUL va plăti sau nu un avans TERTULUI-PARTENER, indiferent de semnarea sub forma de act autentic sau act sub semnatură privată, indiferent de prevederile sale și indiferent de titulatura pe care o va purta, inclusiv intitulat promisiune sau antecontract sau precontract sau convenție etc.

 Prin perfectarea tranzactiei (sau tranzactionare) se intelege incheierea tranzactiei intre CLIENT și TERTUL-PARTENER, fie a lua în chirie fie a cumpăra conform solicitării CLIENTULUI anterior aminitită, pe cale amiabilă sau prin intervenția unei curți de arbitraj sau unei instanțe de judecată indiferent de grad, în una dintre formele cerute de lege pentru valabilitatea actului juridic (exemplificativ, dar nu limitativ: incheierea contractului de chirie sub semnatură privată sau sub formă de act autentic notarial, încheierea contractului de vânzare cumpărare sub formă de act autentic notarial, rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătorești cu privire la transferul dreptului de proprietate etc), chiar dacă nu a avut loc incă îndeplinirea procedurilor de publicitate imobiliară.

 

 

Capitolul “PRETUL ESTIMATIV LA CARE CLIENTUL

ESTE DISPUS SA PERFECTEZE TRANZACTIA”

 

 Pretul informativ care urmeaza a fi afisat pe website-ul AGENTIEI și în alte materiale de promovare a cererii CLIENTULUI este pretul estimativ minim.

 CLIENTUL se obliga sa aduca la cunostinta AGENTIEI de indata, în mod scris prin act aditional la prezentul contract, orice modificare a pretului estimativ minim și a pretului estimativ maxim anterior precizate.

 

        Pretul final de perfectare a tranzactiei va fi stabilit prin negociere directa intre CLIENT și TERTUL-PARTENER, aceștia fiind singurii raspunzatori de valoarea sa, și putand fi influentat inclusiv de locatia și starea în care se afla IMOBILUL, dotarile și imbunatatirile aduse acestuia, vechimea sa, plata prețului integrală la momentul perfectării tranzacției sau în rate, starea ofertei și cererii de pe piata imobiliara, necesitatea de a tranzactiona grabnic sau mai putin grabnic a CLIENTULUI etc.

 

 CLIENTUL și TERTUL-PARTENER, în cursul negocierii cu privire la conditiile de tranzactionare și pret, vor putea apela la AGENTIE, care va comunica, în masura în care detine informatii, valoarea orientativa de tranzactionare pe piata a imobilelor de acelasi gen și situate administrativ în aceiasi zona cu imobilul, valoarea orientativa aferenta imobilului din grila valorica de uz notarial, și la cererea CLIENTULUI și contra unei plăți suplimentare, AGENTIA va putea contacta un expert evaluator în vederea intocmirii unui raport de evaluare a imobilelor specificate de CLIENT, sub conditia ca și proprietarul imobilelor sa fie de acord cu intocmirea raportului de evaluare. Prețul intocmirii raportului de evaluare va fi stabilit disctinct, și nu este inclus în comisionul negociat prin prezentul contract.

 

        CLIENTUL are dreptul de a stabili orice pret în urma negocierilor cu TERTUL-PARTENER, chiar și în afara limitelor preturilor orientative minim și maxim enuntate. AGENTIA recomanda CLIENTULUI ca preferabil negocierile sa aiba loc doar în prezenta AGENTIEI, în caz contrar CLIENTUL asumandu-si orice risc cu privire la: neperfectarea tranzactiei din culpa CLIENTULUI, eliberarea AGENTIEI de orice răspundere, plata catre AGENTIE a comisionului conform capitolului intitulat “TERMENE, CONDITII și MODALITATI DE PLATA”.

 

 În urma negocierii CLIENTULUI cu TERTUL-PARTENER, se va putea proceda dupa caz la perfectarea tranzactiei solicitate, sau la intocmirea unui antecontract/promisiuni de contractare intre CLIENT și TERTUL-PARTENER. Cu aceasta ocazie se va semna de CLIENT și AGENTIE și “Procesul-verbal pentru stabilirea comisionului cuvenit AGENTIEI” în suma absoluta în RON sau EUR, ce constituie Anexa la prezentul contract.

 

 AGENTIA recomandă CLIENTULUI semnarea sub formă autentică notarială atât a tranzactiei finale, cât și a oricărui acord/promisiuni/antecontract, atât în cazul vânzării cât și al închirierii.

 

 

Capitolul “DURATA CONTRACTULUI”

 

        Numarul maxim de prelungiri posibile este de 4 (patru), după finalizarea celei de a 4-a perioade de prelungire nemaifiind posibilă o alta prelungire, părțile putând însă negocia un nou contract.

 

        CLIENTUL declară că ințelege că este posibil ca pe durata de valabilitate a contractului să nu se ivească posibilitatea perfectarii tranzactiei cu nici un TERT-PARTENER, indiferent de eforturile depuse de AGENTIE sau de CLIENT.

 

        CLIENTUL declară că intelege că este posibil ca și dupa încetarea contractului (atât a perioadei inițiale cât și a prelungirilor succesive), unul dintre TERTII-PARTENERI găsiti de AGENTIE să doreasca totusi perfectarea tranzactiei cu CLIENTUL.

 

CLIENTUL acceptă în mod expres faptul că va datora comision AGENTIEI chiar și în cazul în care timp de 3 (trei) ani de la data incetarii colaborarii CLIENT-AGENTIE (indiferent de modul și de cauzele incetarii) încheie un acord scris sau perfectează o tranzactie cu privire la un imobil aparținând unui TERT-PARTENER găsit de AGENTIE, comisionul urmând a fi calculat și plătit conform capitolului intitulat “TERMENE, CONDITII și MODALITATI DE PLATA”.

 

        Prin încetarea colaborarii CLIENT-AGENTIE se intelege orice forma de încetare a contractului, indiferent de cauzele încetarii și indiferent de modul de realizare a incetării, inclusiv dar nu limitativ ajungere la termen a contractului, denuntare unilaterala de catre oricare din parti, denuntare de comun acord, culpa CLIENTULUI sau AGENTIEI, forta majora etc.

 

 

Capitolul “TERMENE, CONDIȚII și MODALITĂȚI DE PLATĂ

 

 CLIENTUL se obliga sa plateasca AGENTIEI integral comisionul negociat prin prezentul contract daca în perioada desfasurarii contractului, a vreo unei prelungiri a contractului, sau în termen de 3 (trei) ani de la momentul incetarii colaborării CLIENT-AGENTIE, CLIENTUL încheie un acord scris sau perfectează o tranzactie cu privire la un imobil apartinand unui TERT-PARTENER găsiti de AGENTIE, plata urmând a se efectua integral la momentul semnării acordului scris sau perfectării tranzactiei.

 

 AGENTIA este îndreptățită la comision integral chiar și în cazul în care CLIENTUL ar incheia un nou contract cu o alta agentie și prin intermediul acesteia ar intra în contact cu terțul deja prezentat de AGENTIE, și chiar și în cazul în care ar fi intrat direct sau prin intermediul unui alt agent în contact cu TERTUL-PARTENER anterior prezentarii acestuia CLIENTULUI de către AGENTIE.  CLIENTUL se obligă să aducă la cunostința unei eventuale alte agenții, în cazul în care i-ar prezenta un terț deja prezentat de AGENTIE, că dacă se va perfecta tranzactia cu acel terț, AGENTIA este indreptațită la comision integral cu prioritate față de acea agentie.

 

CLIENTUL acceptă în mod expres faptul că AGENTIA este indreptățită la comision integral chiar și în cazul și din momentul  perfectarii unor tranzactii sau incheirii unor acorduri scrise intre CLIENT și unul sau mai multi TERTI-PARTENERI găsiți de AGENTIE sau cu care a fost pus în legătură de AGENTIE, cu privire la unul sau mai multe imobile, chiar și unele care să nu corespundă în nici un fel cu atributele prezentate de CLIENT privitor la imobilul dorit, CLIENTUL recunoscând meritul AGENTIEI în găsirea TERTILOR-PARTENERI și dreptul la comision integral pentru fiecare astfel de tranzacție/acord.        

CLIENTUL acceptă în mod expres că în cazul în care anterior perfectării tranzacției are loc intocmirea unui acord scris în formă autentică sau sub semnatură privată între CLIENT și TERTUL-PARTENER, însotit sau nu de plata unor sume de bani indiferent de valoare, comisionul devine integral scadent și se achită integral AGENTIEI la data întocmirii primului acord scris privind tranzacția solicitată de CLIENT. Această clauză reprezintă acceptul expres, prealabil, scris al CLIENTULUI pentru efectuarea plătii integrale a comisionului la momentul semnării primului acord în forma scrisă între CLIENT și TERTUL-PARTENER.

 

 Dacă ulterior incheierii unui acord scris în formă autentică sau sub semnatură privată intre CLIENT și TERTUL-PARTENER are loc anularea acordului din cauze imputabile exclusiv AGENTIEI, AGENTIA se obligă să returneze integral comisionul incasat anterior de la CLIENT. Plata se va efectua la cererea scrisa a CLIENTULUI, în contul bancar al clientului, enuntat în antet sau indicat de acesta, deschis pe numele CLIENTULUI. CLIENTUL nu va putea solicita AGENTIEI plata nici unor alte sume.

 

 Daca ulterior incheierii unui acord scris în forma autentica sau sub semnatura privata intre CLIENT și TERTUL-PARTENER are loc anularea acordului din cauze imputabile inclusiv CLIENTULUI, inclusiv în caz de culpă a CLIENTULUI, inclusiv în cazul în care CLIENTUL nu isi executa integral obligatiile contractuale izvorate din acest contract sau din acordul incheiat cu TERTUL-PARTENER, inclusiv în cazul în care TERTUL-PARTENER abandoneaza acordul sau tranzactia din cauza unor situatii de fapt sau de drept specifice CLIENTULUI de natură a influenta semnificativ perfectarea tranzactiei și nedeclarate de CLIENT, CLIENTUL este obligat să plătească AGENTIEI pretul tuturor serviciilor și să asigure AGENTIEI recuperarea tuturor costurilor efectuate în baza acestui contract, conform anexei intitulate “Informare precontractuală scrisă reciprocă, CLIENT-AGENTIE, cu privire la IMOBIL, tranzactie, comison, servicii oferite de AGENTIE și costuri”, inclusiv costul deplasărilor efectuate în scop de vizionare imobile conform Anexei la prezentul contract intitulata “FISA PREZENTARILOR și VIZIONARILOR EFECTUATE”. În plus CLIENTUL este obligat cu titlul de CLAUZA PENALA sa achite AGENTIEI și suma mai mica dintre valoarea comisionului negociat de AGENTIE cu CLIENTUL și valoarea comisionului negociat de AGENTIE cu TERTUL-PARTENER conform “Contractului de promovare și intermediere imobiliara” incheiat cu acesta.  Plata va trebui efectuata de indata.

 

Dacă inainte de expirarea termenului contractului (inițial sau prelungiri succesive), fără a se fi semnat un acord intre CLIENT și un TERT-PARTENER,  are loc intreruperea contractului la cererea unilaterala a CLIENTULUI sau din motive imputabile acestuia, inclusiv în caz de culpă a CLIENTULUI, inclusiv în cazul în care CLIENTUL nu isi execută integral obligațiile contractuale izvorâte din acest contract, inclusiv în cazul în care AGENTIA descoperă situații de fapt sau de drept specifice CLIENTULUI de natură a influența semnificativ perfectarea tranzacției și nedeclarate de CLIENT, CLIENTUL este obligat să plătească AGENTIEI pretul tuturor serviciilor și să asigure AGENTIEI recuperarea tuturor costurilor efectuate în baza acestui contract, conform anexei intitulate “Informare precontractuală scrisă reciprocă, CLIENT-AGENTIE, cu privire la IMOBIL, tranzactie, comison, servicii oferite de AGENTIE și costuri”, inclusiv costul deplasărilor efectuate în scop de vizionare imobile conform Anexei la prezentul contract intitulată “FISA PREZENTARILOR și VIZIONARILOR EFECTUATE”. Plata va trebui efectuata de indata.

 

Dacă nici pe perioada desfasurarii contractului (inițială sau prelungiri succesive), fără ca acesta să fie intrerupt înainte de expirare la cererea CLIENTULUI sau din motive imputabile CLIENTULUI (situatia descrisă la aliniatul anterior), și dacă nici în termen de 3 (trei) ani de la momentul incetarii colaborarii CLIENT-AGENTIE nu se va incheia intre CLIENT și nici un TERT-PARTENER găsit de AGENTIE nici un acord în forma scrisă, autentic sau sub semnatură privată, și nici nu se va perfecta tranzactia solicitata de CLIENT cu privire la nici un imobil, CLIENTUL nu va datora Agentiei nici un comision dacă această neexecutare nu se va datora culpei CLIENTULUI, dar CLIENTUL va achita în orice situatie costul deplasarilor efectuate în scop de vizionare imobile pe durata initială a contractului și a perioadelor de prelungire, conform Anexei la prezentul contract intitulata “Informare precontractuala scrisa reciproca, CLIENT-AGENTIE, cu privire la IMOBIL, tranzactie, comison, servicii oferite de AGENTIE și costuri” și Anexei la prezentul contract intitulată “FISA PREZENTARILOR și VIZIONARILOR EFECTUATE”, fără a avea dreptul la recuperarea sumelor achitate în acest scop. În caz de culpă a CLIENTULUI, acesta este obligat să plătească AGENTIEI pe lângă costul deplasarilor efectuate în scop de vizionare imobile și pretul tuturor serviciilor și să asigure AGENTIEI recuperarea tuturor costurilor efectuate în baza acestui contract, conform anexei intitulate “Informare precontractuală scrisă reciprocă, CLIENT-AGENTIE, cu privire la IMOBIL, tranzactie, comison, servicii oferite de AGENTIE și costuri”. Plata va trebui efectuată de indată.

Agentia are dreptul de a retine sumele datorate de CLIENT AGENTIEI din eventualul avans achitat de CLIENT, cu returnarea diferentei în plus peste aceste sume la cererea scrisa a CLIENTULUI, în contul bancar al clientului enuntat în antet sau indicat în scris de acesta, deschis pe numele CLIENTULUI.

 

CLIENTULUI i se recomandă a dialoga cu TERTUL-PARTENER doar în prezența AGENTIEI, și să nu trateze direct cu TERTUL-PARTENER conditiile de perfectare ale tranzactiei fără ca la dialog să fie prezentă și AGENTIA. CLIENTUL este în mod expres de acord cu faptul că dacă va negocia cu TERTUL-PARTENER și FĂRĂ a fi prezentă AGENTIA, și dacă va accepta un pret de perfectare a tranzactiei mai mic decât pretul orientativ minim enunțat în acest contract, atunci comisionul va rămâne nemodificat (in cazul în care a fost stabilit în suma absolută în RON/EUR), sau se va stabili raportat la valoarea mediei aritmetice dintre pretul orientativ minim și pretul orientativ maxim solicitate de CLIENT pentru perfectarea tranzactiei conform prezentului contract (in cazul în care comisionul a fost stabilit sub formă de procent).

 

        Daca pretul  acceptat de CLIENT pentru perfectarea tranzactiei va fi mai mare decat pretul orientativ maxim solicitat de CLIENT conform prezentului contract, nu are loc nici o modificare a modului de calcul al comisionului enunțat în contract.

Din momentul perfectarii tranzactiei cu privire la IMOBIL conform solicitării CLIENTULUI anterior amintită, CLIENTUL este obligat la plata integrală, de indată și obligatorie a intregului comision catre AGENTIE, și AGENTIA nu mai are nici o obligatie de returnare a comisionului, sau avansurilor, sau altor sume primite, chiar și în cazul în care CLIENTUL nu a platit pretul convenit pentru tranzacționarea IMOBILULUI, și chiar și în caz de anulare ulterioara, indiferent de motive, a tranzactiei.

 

CLIENTUL se obligă să aducă de îndată prin notificare scrisă la cunostința AGENTIEI momentul perfectării tranzactiei sau incheierii unui acord cu privire la IMOBIL, precum și conditiile specifice acestuia, inclusiv prețul final de tranzactionare, pentru ca AGENTIA să steargă cererea CLIENTULUI din baza de date de cereri active a AGENTIEI și pentru plata eventualelor sume datorate de CLIENT AGENTIEI. Obligația de a anunța AGENTIA se păstreaza atât în cazul a în care a perfectat tranzactia sau a încheiat acordul cu un TERT-PARTENER găsit de AGENTIE, cât și în cazul în care a tranzactionat sau a încheiat acordul direct cu un proprietar fără ajutorul AGENTIEI sau printr-o altă agenţie. În cazul în care CLIENTUL a consimtit la clauzele cuprinse în capitolul prezentului contract intitulat “CLAUZE DE NECONCURENŢĂ și DE EXCLUSIVITATE”, acestea se vor aplica de indata.          

CLIENTUL declară în mod expres că intelege și este de acord ca în cazul în care nu va notifica în scris AGENTIEI în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data perfectarii contractului sau incheierii acordului, faptul s-a perfectat tranzactia cu privire la IMOBIL sau că s-a încheiat acordul cu un proprietar, precum și conditiile specifice acestuia inclusiv prețul final de tranzactionare, atunci comisionul datorat de CLIENT AGENTIEI se va dubla conform art. 2101 Codul Civil. De asemenea, comisionul datorat de CLIENT AGENTIEI se va dubla și în cazul în care CLIENTUL va folosi fraudulos informatiile obtinute de la AGENTIE, tranzactionand cu un proprietar ocolind AGENTIA.

 

În cazul încălcării oricăreia dintre obligaţiilor asumate în cadrul capitolului prezentului contract intitulat „CONFIDENTIALITATE și ONESTITATE”, CLIENTUL declara în mod expres că se obligă să plătească AGENTIEI pretul tuturor serviciilor și să asigure AGENTIEI recuperarea tuturor costurilor efectuate în baza acestui contract, conform anexei intitulate “Informare precontractuala scrisa reciproca, CLIENT-AGENTIE, cu privire la IMOBIL, tranzactie, comison, servicii oferite de AGENTIE și costuri”, inclusiv costul deplasarilor efectuate în scop de vizionare imobile. În plus  CLIENTUL se obligă să plătească AGENTIEI o sumă de bani cu titlul de clauza penala de 100% din valoarea absoluta a comisionului (in cazul în care a fost stabilit în suma absoluta în RON/EUR), sau calculat prin raportare la valoarea mediei aritmetice dintre pretul orientativ minim și pretul orientativ maxim solicitate de CLIENT (în cazul în care comisionul a fost stabilit sub forma de procent). Plata va trebui efectuata de indata.

 

Totalul sumelor plătite de CLIENT AGENTIEI cu titlul de clauza penala nu poate depasi  un procent de 100% (suta la suta) din valoarea absoluta a comisionului (in cazul în care a fost stabilit în suma absoluta în RON/EUR), sau calculat prin raportare la valoarea mediei aritmetice dintre pretul orientativ minim și pretul orientativ maxim solicitate de CLIENT (in cazul în care comisionul a fost stabilit sub forma de procent), în caz contrar fiind diminuat la valoarea comisionului.

 

Plata oricaror sume de bani reprezentând clauze penale, sau dobanzi, sau plata în vederea recuperarii costurilor serviciilor prestate de AGENTIE conform prezentului contract și Anexei intitulate „Informare precontractuala scrisa reciproca, CLIENT-AGENTIE, cu privire la IMOBIL, tranzactie, comison, servicii oferite de AGENTIE și costuri”, sau plata cu privire la deplasările efectuate în scop de vizionare imobile, nu exonereaza CLIENTUL de plata comisionului datorat în cazul perfectarii tranzactiei sau incheierii unui acord scris cu un TERT-PARTENER găsit de AGENTIE. Eventualele plăți efectuate de CLIENT în vederea recuperarii costurilor serviciilor prestate de AGENTIE conform prezentului contract și Anexei intitulate „Informare precontractuala scrisa reciproca, CLIENT-AGENTIE, cu privire la IMOBIL, tranzactie, comison, servicii oferite de AGENTIE și costuri”, și plătile cu privire la deplasările efectuate în scop de vizionare imobile, se vor deduce din comision, iar în cazul în care ar depăsi valoarea comisionului CLIENTUL nu va avea dreptul la returnare.

 

La implinirea termenului scadent al comisionului, sau al sumelor reprezentând recuperarea tuturor costurilor efectuate în baza acestui contract, sau al sumelor datorate cu titlul de clauză penală, dobânzile incep sâ curgă de drept și debitorul este de drept pus în întarziere, fără să mai fie necesară vreo notificare în acest sens. Dobânzile se calculează atât pentru comisionul datotarat și neachitat AGENTIEI, cât și pentru sumele reprezentând recuperarea tuturor costurilor efectuate în baza acestui contract, cât și pentru sumele rămase de plată cu titlul de clauză penală. Nu se calculează dobânzi la dobânzi. Procentul de calcul al dobânzilor acceptat în mod expres de CLIENT este de 0,5% / zi.         

CLIENTUL accepta în mod expres că totalul dobânzilor poate depăși fără nici o restrictie valoarea sumei dintre comision, sumele reprezentând recuperarea tuturor costurilor efectuate în baza acestui contract și eventuale sume de achitat cu titlul de clauză penală.          

 

În prezentul contract și Anexe, orice referire la o suma de plată sau procent de calcul, dacă nu se prevede în mod expres ca TVA (Taxa pe Valoare Adăugată) este inclusă, SE VA CONSIDERA CĂ TVA NU ESTE INCLUSĂ ȘI URMEAZĂ A SE ADĂUGA.

 

Sumele plătite cu titlul de comision, recuperarea tuturor costurilor efectuate în baza acestui contract, clauza penala sau dobanda nu includ plata taxelor, impozitelor şi onorariilor datorate statului, organelor administraţiei locale sau judecătoreşti, notarului, diverșilor experti sau altor entitati, care sunt în sarcina CLIENTULUI.

 

CLIENTUL ințelege și este în mod expres de acord ca, în cazul neplății de îndata la momentul scadenței de către CLIENT a comisionului, a sumelor reprezentând recuperarea cheltuielilor AGENTIEI, a sumelor reprezentând clauză penală, și a dobânzilor datorate către AGENTIE, prezentul contract urmeaza a fi investit ca titlu executoriu pentru încasarea acestora, urmând a se proceda la executarea silită a CLIENTULUI fără somație, fără acordarea unui termen de grație și fără nici o procedură prealabilă. CLIENTUL este deja pus în intarziere în caz de neplată la termen.

Plata tuturor sumelor datorate de CLIENT AGENTIEI se va face în numerar la sediul AGENTIEI enuntat în antet, sau prin virament bancar în contul bancar enuntat în antet. Plata se va efectua în lei, iar daca este cazul, prin transformare în lei din o moneda straina la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României din ziua efectuării plăţii. În cazul în care EURO va fi moneda oficiala a Romaniei, plata se va putea efectua și în aceasta moneda.

Capitolul “DECLARATII și GARANTII OFERITE DE CLIENT”

 

CLIENTUL declara în mod expres și garanteaza ca are dreptul deplin de a perfecta tranzactia solicitata cu privire la un imobil găsit de AGENTIE, care sa corespunda asteptarilor sale.

Garantiile oferite de CLIENT prin prezentul contract vor favoriza oricarui TERT-PARTENER cu care se va incheia un acord sau se va perfecta tranzactia.

 

CLIENTUL se obligă să aducă la cunoştinţă AGENTIEI, prin completarea Anexei la prezentul contract intitulata Fisa CLIENTULUI” toate situatiile, de drept sau de fapt,  specifice persoanei sale, indiferent de tipul lor, de natura a influenta semnificativ perfectarea tranzactiei. În caz contrar va fi singurul răspunzător în faţa legii, față de TERTUL-PARTENER, și față de AGENTIE.

Informatiile cuprinse în Anexa intitulată “Fisa CLIENTULUI” sunt furnizate de CLIENT, nu sunt garantate de către AGENTIE, și CLIENTUL garantează și este singurul responsabil pentru corectitudinea și fidelitatea acestor informatii.

CLIENTUL se obligă să notifice DE INDATA în scris AGENTIEI aparția oricărui fapt sau eveniment (exemplicativ dar nu limitativ: punere sub interdictie, faliment, interzicerea unor drepturi etc) care ar putea împiedica sau intârzia perfectarea tranzacției. AGENTIA are dreptul ca în astfel de situație, să rezilieze în mod unilateral contractul fără nici o obligație față de CLIENT.

In cazul neperfectarii tranzactiei din cauza unor situatii de drept sau de fapt, nedeclarate de CLIENT, dar specifice persoanei CLIENTULUI, indiferent de tipul acestora, și care sunt de natură a influența semnificativ perfectarea tranzacției, CLIENTUL este obligat a plăti AGENTIEI o suma de bani pt acoperirea costurilor AGENTIEI și o sumă de bani cu titlul de clauză penală calculate conform prevederilor cuprinse în capitolul “TERMENE, CONDITII și MODALITATI DE PLATA” al prezentului contract, iar AGENTIA are dreptul de a denunta unilateral contractul fara nici o obligatie fața de CLIENT.

 

CLIENTUL intelege și este de acord cu faptul că AGENTIA nu garantează și nu are nici o responasabilitate cu privire la existența/natura/starea și calitătile imobilului găsit, sau cu privire la viciile dreptului de proprietate, sau cu privire la sarcinile și servitutile, sau cu privire la eventualele datorii catre bugetul local, sau cu privire la viciile - chiar și ascunse, care ar afecta imobilul găsit de AGENTIE. Intreaga responsabilitate pentru aceste aspecte apartine TERTULUI-PARTENER proprietar al IMOBILULUI, iar CLIENTULUI ii revine obligația a se informa în mod direct cu privire la toate aspectele legate de imobil, și obligația de a le verifica faptic.

 

 

Capitolul “DREPTURILE și OBLIGATIILE PARTILOR”

 

        AGENTIA mai are și urmatoarele drepturi și obligatii:

- să creeze CLIENTULUI un cont de access la baza de date proprie online cuprinzând ofertele de imobile (la adresa web www.tryit.ro ). În acest sens se va intocmi Anexa la prezentul contract intitulata “Cont Online TryiT.ro”;

- să permita CLIENTULUI accesarea informatiilor descriptive (text, foto, video) existente în baza de date online privitoare la imobile. CLIENTUL va putea adauga la lista sa de “favorite” imobilele care îi vor suscita interesul;

- să selecteze din baza de date imobile care corespund solicitarii CLIENTULUI și să le recomande CLIENTULUI, prin transmiterea pe e-mail a adresei web a paginii de pe site-ul www.tryit.ro dedicată acestora;

- să dialogheze cu CLIENTUL cu privire la imobilele care ii vor suscita interesul dintre cele selectate de AGENTIE sau express solicitate de CLIENT;

- să prezinte CLIENTULUI informatiile cuprinse în Anexa intitulata “Fisa Imobilului” aferentă contractului incheiat între AGENTIE și TERTII-PARTENERI proprietari ai imobilelor selecționate de CLIENT, în prealabil completând și semnând cu CLIENTUL în dreptul fiecărui imobil despre care i-au fost prezentate informații Anexa la prezentul contract intitulată “FISA PREZENTARILOR și VIZIONĂRILOR EFECTUATE”;

 

- la cererea CLINETULUI se vor realiza vizite de vizionare ale imobilelor selectionate de CLIENT, preferabil impreună cu TERTII-PARTENERI proprietari, în prealabil completând și semnând cu aceștia și cu CLIENTUL în dreptul fiecărui imobil care a fost vizionat Anexa la prezentul contract intitulată “FISA PREZENTARILOR și VIZIONĂRILOR EFECTUATE”. Vizionarea se va asigura contra cost achitat în avans, prețul acestora fiind stabilit conform prevederilor din partea speciala a contractului. În caz de perfectare a unei tranzactii intre CLIENT și un TERT-PARTENER cu privire la un imobil găsiți de AGENTIE, din comisionul datorat se va scădea costul vizitelor efectuate, ramânând de achitat numai diferența. În cazul în care costul total al vizetelor ar depăși valoarea comisionului, sau în cazul neperfectării nici unei tranzacții, CLIENTUL este în mod expres de acord că nu are dreptul la returnarea sumei achitate pentru efectuarea vizitelor, AGENTIA urmând să păstreze intreaga sumă achitată de CLIENT în acest scop;                                       

- să informeze la cerere CLIENTUL asupra ofertelor de tranzactionare cu privire la imobilele selectionate de CLIENT;

- să asiste gratuit CLIENTUL în negocierea clauzelor, condițiilor și pretului la care se va realiza tranzactia;

- să ofere gratuit CLIENTULUI asistența procedurală pentru perfectarea tranzactiei și autentificarea actului de vânzare-cumpărare sau închiriere;

- la cererea scrisa și expresa a CLIENTULUI și TERTULUI-PARTENER, să redacteze antecontractul/promisiunea de vânzare-cumpărare/inchirire între CLIENT și TERTUL-PARTENER;

- la cererea scrisa și expresa a CLIENTULUI și TERTULUI-PARTENER, FARA nici un cost suplimentar din partea CLIENTULUI, în masura în care în opinia AGENTIEI documentele oferite de CLIENT și de TERTUL-PARTENER sunt complete și dau posibilitatea de a perfecta tranzactia, sa contacteze un birou notarial în vederea perfectarii tranzactiei.

 

        In nici un caz, AGENTIA nu va suporta costul raportului de evaluare de piata a imobilului, al raportului de expertiza energetica a imobilului, al schitei cadastrale sau al serviciului de intabulare a imobilului, al opiniei notariale cu privire la fezabilitatea perfectarii tranzactiei, sau costul altor documente și proceduri necesare perfectarii tranzactiei, costul acestora urmand a fi suportat de CLIENT sau de partea care le solicita.

 

        CLIENTUL mai are și urmatoarele drepturi și obligatii:

- să pastreze secrete, sa nu divulge nimanui datele de logare la contul de accesare a bazei de date online cu privire la imobile, de la adresa www.tryit.ro , cont creat conform Anexei la prezentul contract intitulata “Cont Online TryiT.ro”;

- să prezinte AGENTIEI o descriere cât mai completă a asteptărilor sale cu privire la imobilul căutat, completând cu bună credință Anexa la prezentul contract intitulata ”Fișa Clientului”;

- să aducă de îndată la cunoştinţa AGENTIEI orice modificari a condiţiile dorite cu privire la preţ, modalitate de plată, termen de intrare în posesia imobilului etc, și orice modificare a situației sale de drept sau de fapt de natura a întârzia sau împiedica perfecatarea tranzactiei, precum punere sub interdictie, faliment, dizolvare  etc. Dacă AGENTIA va considera necesar, CLIENTUL se obliga sa încheie cu AGENTIA un act aditional la prezentul contract, care sa reflecte schimbarile produse, în caz contrar AGENTIA având dreptul de a denunta în mod unilateral prezentul contract fara nici o obligatie fața de CLIENT;

- sa raspunda în scris în termen de 48 ore la toate ofertele aduse de catre AGENTIE;

- sa incheie, în caz de acord cu privire la o tranzactie, la solicitarea TERTULUI-PARTENER antecontractul de vanzare/inchiriere, sub semnatura privata sau autentic, pe cale notariala;

- să se asigure ca indeplineste conditiile legale pentru perfectarea pe cale notariala a tranzactiei, și sa obtina orice documente necesare în acest scop, fiind singurul responsabil pentru aceasta;

- să se prezinte personal la notar în vederea perfectarii tranzactiei sau sa inputerniceasca cu respectarea conditiilor legale o alta persoană în acest sens (procura autentica speciala).

- să aduca la cunostinta AGENTIEI pretul real de perfectare a tranzactiei;

- să achite comisionul cuvenit AGENTIEI precum și orice alte sume ce rezulta din prezentul contract, precum sume reprezentând recuperarea costurilor AGENTIEI, sume reprezentând clauze penale, dobanzi, costul serviciilor optionale prestate de AGENTIE la cererea expresa a CLIENTULUI, la termenul și în condiţiile prezentului contract. În cazul în care odată scadente sumele, CLIENTUL nu le achită de indata din orice motiv, AGENTIA are dreptul să obţină plata sumelor datorate prin investirea ca titlu executoriu a prezentului contract, printr-o hotărâre a unei instante de judecată.

- să asigure preluarea imobilului în bune condiții de la TERTUL-PARTENER ulterior finalizarii tranzactiei;

- să participe alături de AGENTIE la soluţionarea eventualelor litigii provenind din reclamaţii ale terţilor cu privire la imobil, tranzactia efectuata, sau alte aspecte;

  1. - sa se abtina de la orice fapta care ar putea fi de natura a periclita prestarea serviciilor de catre AGENTIE sau perfectarea tranzactiei.

        Nerespectarea de către CLIENT a obligatiilor asumate reprezintă culpa a CLIENTULUI și dă dreptul AGENTIEI la recuperarea costurilor suportate ca urmare a acestui contract și la incasarea unei sume de bani cu titlul de clauză penală conform prevederilor  capitolului prezentului contract intitulat „TERMENE, CONDITII și MODALITATI DE PLATA”.

 

AGENTIA nu are nici o responsabilatate în cazul în care CLIENTUL a achitat avans catre un TERTUL-PARTENER, iar acesta l-a cheltuit fara să mai aibă posibilitatea de returnare, singuri răspunzători fiind CLIENTUL și TERTUL-PARTENER. AGENTIA recomandă CLIENTULUI ca orice avans către orice TERT-PARTENER să se achite DOAR în urma semnării unui acord/promisiuni/antecontract sub formă autentică notarială.

 

 

Capitolul “PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”

 

AGENTIA are dreptul de a folosi datele cu caracter personal ale CLIENTULUI, asa cum sunt ele definite de Legea 677/2001, exclusiv în scopul executarii acestui contract. Datele cu caracter personal vor fi procesate în deplina confidentialitate, AGENTIA obligandu-se să nu le distribuie sau dezvaluie nici unei terte parti, să nu le foloseasca în scop de marketing și să nu permită accesul nici unei terte parti la datele cu caracter personal ale CLIENTULUI  fără acordul prealabil al acestuia, și să distrugă aceste date pe parcursul celui de al patrulea (4-lea) an de la data incetarii acestui contract.

AGENTIA se obligă să păstreze confidenţialitatea aupra identitatii CLIENTULUI și asupra tranzacţiei perfectate intre CLIENT şi TERTUL-PARTENER, în ceea ce priveşte obiectul, pretul şi condiţiile vânzării/inchirierii.

AGENTIA nu va folosi numele CLIENTULUI ca referinta în relatiile sale cu alti clienți sau terti, fara consimtamantul prealabil scris al CLIENTULUI.

CLIENTUL are oricând acces la informatiile și datele sale personale, și poate solicita corectarea acestora daca este necesar.

 

Capitolul “CESIUNEA CONTRACTULUI”

 

Nici una din partile prezentului contract nu va putea cesiona catre o terta persoana, oneros sau cu titlu gratuit, drepturile sau obligatiile care ii revin prin acest contract, fără acordul prealabil, dat în scris al celeilalte parti. Acordul scris se comunica cedentului în termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data primirii notificării cu privire la intentia de cesionare. În cazul în care partea cedata nu raspunde în termenul indicat, se considera ca aceasta NU a consimtit la cesiunea contractului.

 

Capitolul “FORTA MAJORA”

 

        Prin Forța Majora se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, independentă de voinţa părţilor, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

Forta majoră apără partea care o invoca și o dovedeste, în conditiile legii. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.

        Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 15 (cincisprezece) zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

        Dacă în termen de 30 (treizeci) zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre părțiaibă dreptul la daune-interese.

 

 

Capitolul “ÎNCETAREA CONTRACTULUI”

 

 Prezentul contract încetează fără a fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral sau unei instanţe de judecata, în urmatoarele cazuri:

- ducerea la bun sfârșit a prezentului contract, concretizata prin perfectarea tranzactiei intre CLIENT și un TERT-PARTENER găsit de AGENTIE (în perioada initiala de valabilitate a contractului, a unei prelungiri succesive, sau în termen de 3 (trei) ani de la incetarea colaborarii CLIENT-AGENTIE), și achitarea de catre CLIENT a comisionului și a oricaror alte sume datorate AGENTIEI în conditiile prezentului contract;

- în cazul prelungirii automate a contractului pana la numărul maxim de prelungiri permise, și finalizarea ultimei perioade de prelungire permisă, în conditiile prezentului contract;

- în cazul în care una din părţi nu doreşte prelungirea prezentului contract la expirarea termenului de valabilitate (inițial sau prelungiri succesive) și notifică în scris respectând termenul de preaviz cealaltă parte despre intenţia sa de a nu mai continua contractul, conform prevederilor prezentului contract;

- în cazul în care CLIENTUL îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale pentru care în prezentul contract este în mod expres prevăzut ca AGENTIA are dreptul în mod unilateral sa denunte contractul. În cazul în care AGENTIA alege să denunte contractul într-o astfel de situație, va trimite o notificare scrisa CLIENTULUI prin care să îl instiinteze de acest fapt și celelalte consecinte, inclusiv de natură financiară conform prevederilor  capitolului prezentului contract intitulat „TERMENE, CONDITII și MODALITATI DE PLATA;

- prin acordul de voinţă al părţilor, consemnat prin act aditional ca parte integranta la prezentul contract;

- prin intervenirea unui caz de forta majora, în conditiile prezentului contract;

- alte cauze prevazute de lege.

 

CLIENTUL declara în mod expres ca pentru clauzele prezentului contract prin care CLIENTUL își asuma obligații cu executare timp de inca 3 (trei) ani ulteriori datei de incetare a colaborarii AGENTIE-CLIENT, este de acord cu acest termen de 3 (trei) ani ulteriori, și se obliga sa îl respecte cu privire la obligatiile respective.

 

 

Capitolul “NOTIFICĂRI”

 

        Orice notificare adresată de o parte a contractului celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul, sau pe adresa de email, sau pe numărul de fax, prevăzute în partea introductivă a prezentului contract.

 În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

 Dacă notificarea se trimite prin fax sau email, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

 Indiferent de modalitatea de trimitere, poșta, fax, sau email, notificarea trebuie sa îndeplinească următoare condiții pentru a fi considerată valabilă, altfel fiind nulă și neproducand nici un efect:

- sa poarte înscrise datele de identificare și semnatura partii emitente;

- sa cuprinda în enunt numărul și data contractului încheiat intre AGENTIE și CLIENT la care se referă;

- sa aibă inscrisa data semnarii de către partea emitenta;

- în cazul AGENTIEI și al CLIENTULUI persoana juridica, sa poarte număr de inregistrare și să aibă aplicată stampila părtii emitente.

 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

 Partea care dorește denunțarea/reziliearea unilaterală a contractului se obligă să notifice în scris de indată celeilalte părti intenția sa, asumându-si consecintele denuntarii unilaterale, inclusiv de natură financiară conform prevederilor  capitolului prezentului contract intitulat „TERMENE, CONDITII și MODALITATI DE PLATA”.

 

 

Capitolul “CLAUZE FINALE”

 

 

        Anexele intitulate “Informare precontractuala scrisa reciproca, CLIENT-AGENTIE, cu privire la IMOBIL, tranzactie, comison, servicii oferite de AGENTIE și costuri (FISA CLIENTULUI”), “FISA PREZENTARILOR și VIZIONARILOR EFECTUATE”, precum și orice alta anexa stabilita de comun acord intre parti (chiar și la un moment ulterior semnarii prezentului contract), fac parte integranta din prezentul contract.

 “FISA PREZENTARILOR și VIZIONARILOR EFECTUATE” se va completa și semna de LIENT, AGENTIE și TERTI-PARTENERI pe măsura prezentării informațiilor și vizitării in scop de vizionare cu privire la imobile și TERTII-PARTENERI.

 

 Faptul că AGENTIA nu ar insista pentru îndeplinirea strictă a clauzelor prezentului contract sau nu şi-ar exercita vreuna dintre opţiunile la care are dreptul în baza prezentului contract, nu înseamnă că renunţă la drepturile dobândite în temeiul prezentului contract, putand oricand sa solicite indeplinerea acestora.

 

 Orice litigiu ce poate interveni intre CLIENT și AGENTIE va fi solutionat pe cale amiabila, apeland la un mediator ales de comun acord de ambele parti, sau în caz contrar de instantele de judecata de la sediul AGENTIEI. CLIENTUL va suporta integral cheltuielile de judecata și executare silita în cazul în care nu executa de buna voie obligatiile care ii revin.

 

        In cazul în care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate nule sau invalide de o instanta de judecata, clauza/clauzele valide îşi vor produce în continuare efectele. CLIENTUL se obliga sa accepte inlocuirea clauzelor declarate nule sau invalide cu clauze care sa permita indeplinirea unui efect legal și valid cat mai apropiat, inclusiv din punct de vedere financiar, de cel al clauzelor declarate nule sau invalide pe care le inlocuiesc.

 

        Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi, partea datoare fiind obligată sa efectueze plata la termen.

 

 

AGENTIE                                                CLIENT

Reprezentant legal:____________________  Reprezentant legal:____________________

 

Semnatura ___________________________ Semnatura __________________________

 

Data _______________________________  Data _______________________________