Agentie Imobiliara Vaslui

 

TryiT s.r.l.

Ziua ______________ Luna _______________ 201_

 

Nr.  _______________  Ora ___________________

Cod fiscal 16355085

Nr. ord. Reg. Com. J37 / 281 / 2004

Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui

Str Stefan cel Mare nr 91, bl T5-T6, parter

Esplanada superioara a Teatrului de Vara

Cont bancar BRD Iași Super Copou

RO 60 BRDE 240  SV  875179 824 00

tryit2004@yahoo.com

(+4) 0235 315 133

(+4) 0732 139 275

www.tryit.ro

 

CONTRACT DE PREZENTARE, VIZIONARE și INTERMEDIERE IMOBILIARA

PARTEA SPECIALĂ

incheiat intre:

 

 1. Societatea Comercială TryiT SRL, Cod fiscal 16355085, Număr de ordine în Registrul Comerțului J37 / 281 / 2004, cu sediul în Județul Vaslui, Municipiul Vaslui, strada Ștefan cel Mare nr. 91, bloc T5-T6, parter, Esplanada superioară a Teatrului de Vară, cont bancar RO 60 BRDE 240  SV 875179 824 00 deschis la agentia BRD Iași Super Copou, în calitate de intermediar, numită în continuare AGENȚIA, reprezentată prin Lazăr Alexandra, pe de o parte, și

 

        2. Dl./D-na/S.C. _______________________________________________, cu domiciliul in

 

localitatea ____________________________, str. ________________________________________,

 

nr. _______,  bl. _______, sc. ______, et. _________, ap. _______, județ ______________________,

 

tel. ________________, fax __________________, email __________________________________,

 

posesor al BI/CI/PAS. seria __________ nr. _______________ eliberat de _____________________

 

la data de _________________, titular al contului IBAN ___________________________________

 

deschis la banca ____________________________________________________________________,

 

numit în continuare CLIENT,  în nume propriu/reprezentat prin: _________________________

 

__________________________________________________________________________________

pe de alta parte,

 

 3. și având în vedere SOLICITAREA adresată de CLIENT AGENȚIEI de a găsi un TERȚ-PARTENER și de a pune   CLIENTUL  în legătură cu  TERȚUL-PARTENER găsit in

 

vederea perfectării unei TRANZACTII, în sensul de a1 ________________________________

 

de la TERȚUL-PARTENER un imobil care să corespundă următoarelor așteptări (descrise pe larg în Anexa la acest contract intitulată “Fisa CLIENTULUI”):

 

- să fie situat în localitatea ___________________________________________________________,

 

zona _____________________________________________________________________________,

 

str.2 ______________________________________________________________________________,

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________,

 

- să fie compus din  _________________________________________________________________,

 

__________________________________________________________________________________,

 

- nivel de finisare dorit ______________________________________________________________,

 

- dimensiuni dorite _________________________________________________________________,

 

- să nu fie mai vechi de ______________________________________________________________,

 

- poziţionarea faţă de punctele cardinale dorită __________________________________________;

 

 4. are loc astazi ________________________________, la sediul ____________________

 

________________________________________________________________________ incheierea

 

prezentului contract,  sub incidenta art. 2096 – 2102 Cod Civil (Legea 287/2009):

 

 

Capitolul “OBIECTUL CONTRACTULUI”

 

CLIENTUL solicită în mod expres AGENȚIEI găsirea unui TERȚ-PARTENER care să fie proprietar al unui imobil care corespunde asteptărilor CLIENTULUI anterior amintite, imobil pe care CLIENTUL doreste sa îl3 _____________________________ (cererea CLIENTULUI), și punerea CLIENTULUI în legătură cu TERȚUL-PARTENER găsit în scopul perfectării TRANZACȚIEI.

 

 AGENȚIA se obligă să indeplinească activități de căutare a cel putin unui TERȚ-PARTENER proprietar al unui imobil corespunzător așteptărilor CLIENTULUI, activități de intermediere în relație cu TERȚUL-PARTENER găsit și să pună CLIENTUL în legatură cu acesta, asigurand și prezentarea și vizionarea imobilului, în vederea tranzacționării imobilului conform solicitării  CLIENTULUI  anterior amintită, iar CLIENTUL se obligă sa achite AGENTIEI un comision în valoarea de4

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(acesta fiind și nivelul maxim al comisionului datorat de CLIENT AGENTIEI, AGENTIA nu are dreptul de a crește comisionul peste acest nivel fără acordul expres al CLIENTULUI), comision care se va achita integral AGENȚIEI în momentul semnării primului acord scris intre CLIENT și TERȚUL-PARTENER găsit de AGENȚIE, dar nu mai târziu de momentul perfectării tranzacției solicitate de CLIENT cu TERȚUL-PARTENER găsit de AGENTIE.

 

Capitolul “PRETUL ESTIMATIV LA CARE

 CLIENTUL ESTE DISPUS SA PERFECTEZE TRANZACTIA”

 

        Pretul estimativ minim de perfectare a tranzactiei stabilit de CLIENT este de5:

 

 ________________________________________________________________________________.

 

        Pretul estimativ maxim de perfectare a tranzactiei stabilit de CLIENT este de:

 

 ________________________________________________________________________________.

 

Capitolul “DURATA CONTRACTULUI”

 

 Prezentul contract se incheie pe o perioada de6 ______________________________, cu începere de astăzi data semnarii. Contractul se prelungeste automat cu perioade egale de câte _________________________________________, fără a fi necesară nici o formalitate. În cazul în care una din părţi nu doreşte prelungirea contractului la expirarea perioadei inițiale sau la expirarea unei perioade de prelungire succesive, va notifica în scris cealaltă parte despre intenţia sa de a nu mai continua contractul cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate respective (termen de preaviz).

 

 

Capitolul “DECLARATII și GARANTII OFERITE DE CLIENT”

 

CLIENTUL declară pe propria răspundere și garanteaza că  dispune de  resursele  financiare

necesare perfectarii tranzactiei solicitate, din surse7 _____________________________________, și ca persoana sa nu este afectata de nici un fel de situatii de fapt sau de drept de natura a influenta semnificativ perfectarea tranzactiei, cu exceptia urmatoarelor:                                                                                                                                      

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

Capitolul “SERVICII SUPLIMENTARE OPTIONALE

 

        La cererea scrisă și expresă a CLIENTULUI, contra unui pret suplimentar care nu este inclus in pretul prezentului contract si care se va achita in avans, și doar cu acordul proprietarului, AGENTIA se obligă8:

- pentru pretul suplimentar de _______________________, să  ofere clientului un raport de evaluare de piata a IMOBILULUI;

- pentru pretul suplimentar de _______________________, să ofere clientului raportul de expertiza energetica a IMOBILULUI;

- pentru pretul suplimentar de _______________________, să ofere clientului schita cadastrala și serviciul de intabulare a IMOBILULUI;

- pentru pretul suplimentar de _______________________, să ofere clientului o opinie notariala cu privire la fezabilitatea perfectarii tranzactiei în baza  actelor doveditoare furnizate de CLIENT.

 

        AGENTIA este liberă să aleagă furnizorul acestor servicii. CLIENTUL se obligă să completeze și să semneze documentele de procedură specifice fiecărui serviciu solicitat suplimentar. In nici un caz, AGENTIA nu va suporta costul acestor servicii suplimentare, acestea urmând a fi suportate de CLIENT sau de TERTȚUL-PARTENER care le solicită.

 

 

Capitolul “DREPTURILE și OBLIGATIILE PARTILOR”

 

 

- la cererea CLINETULUI se vor realiza vizite de vizionare ale imobilelor selectionate de CLIENT, preferabil impreună cu TERTII-PARTENERI proprietari, în prealabil completând și semnând cu aceștia și cu CLIENTUL în dreptul fiecărui imobil care a fost vizionat Anexa la prezentul contract intitulată “FISA PREZENTARILOR și VIZIONĂRILOR EFECTUATE”. Vizionarea se va asigura contra cost achitat în avans, prețul fiind de ________9 lei+TVA/vizită pt proprietăți situate în intravilanul municipiului Vaslui și suburbii, și ________ lei+TVA/vizită dincolo de acest perimetru. În caz de perfectare a unei tranzactii intre CLIENT și un TERT-PARTENER cu privire la un imobil găsiți de AGENTIE, din comisionul datorat se va scădea costul vizitelor efectuate, ramânând de achitat numai diferența. În cazul în care costul total al vizetelor ar depăși valoarea comisionului, sau în cazul neperfectării nici unei tranzacții, CLIENTUL este în mod expres de acord că nu are dreptul la returnarea sumei achitate pentru efectuarea vizitelor, AGENTIA urmând să păstreze intreaga sumă achitată de CLIENT în acest scop;       

 

 

Capitolul “CONFIDENTIALITATE și ONESTITATE”

 

CLIENTUL declară în mod expres și garantează că este onest, de bună credintă și este interesat cu adevărat în perfectarea tranzacției, că nu este un reprezentant al unei alte agenții sau firme concurente, nu este un interpus al unei alte persoane juridice sau fizice (prieteni, cunostinte, rude, afini etc) și că nu incearcă fraudarea AGENTIEI, și va respecta cu bună credință acest contract.                                                                                                                                                                               Orice informații furnizate de AGENTIE CLIENTULUI pe parcursul derularii acestui contract, inclusiv dar nu limitativ privind ofertele prezentate, tehnicile de promovare și de marketing, partenerii agentiei, potentialii TERTI-PARTENERI, diverse imobile, sunt şi rămân proprietatea AGENTIEI, chiar dacă au fost comunicate CLIENTULUI, și CLIENTUL nu are dreptul de a le divulga nici unor alte persoane fizice sau juridice fără acceptul scris prealabil al AGENTIEI.

                                                                                                     CLIENTUL se obligă să respecte clauzele de confidenţialitate și onestitate pe întreaga perioada de  valabilitate a prezentului contract, atât pe parcursul perioadei initiale a contractului cât și pe parcursul prelungirilor succesive, precum și 3 (trei) ani ulterior incetarii colaborarii dintre AGENTIE și CLIENT, indiferent de motivul incetarii.                                                                                       

În cazul încălcării de catre CLIENT a prevederilor prezentului capitol, CLIENTUL se obligă să plătească AGENTIEI sumele de bani (comision sau sume reprezentand recuperarea cheltuielilor, plus sume cu titlul de clauza penala) calculate conform prevederilor cuprinse în capitolul “TERMENE, CONDITII și MODALITATI DE PLATA” al prezentului contract, iar AGENTIA are dreptul de a denunta unilateral contractul fara nici o obligatie fața de CLIENT.

 

 

Capitolul “CLAUZE DE NECONCURENŢĂ și DE EXCLUSIVITATE”

 

 

10_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                                    

_________________________________________________________________________________

 

 

 CLIENTUL declară  în mod expres și garanteaza că prezentul contract este singurul contract valabil la acest moment al semnării sale, incheiat de CLIENT cu o agentie sau agent privind căutarea în scopul de a cumpăra sau de a lua în chirie un imobil, și nici o alta agentie sau agent nu are la acest moment al semnării contractului dreptul acordat de CLIENT de a intermedia sau căuta un imobil CLIENTULUI, sau dreptul de reprezentare în cazul unei cumpărări sau inchirieri de imobile. Incalcarea prezentei clauze reprezinta FALS.

 

 CLIENTUL se obligă în mod expres ca pe toată durata de valabilitate a acestui contract sa nu incheie nici un alt contract cu nici o alta agentie sau agent prin care să acorde acestora dreptul de a intermedia sau căuta în scopul de a cumpăra sau de a lua în chirie un imobil, sau dreptul de reprezentare în cazul unei cumpărari sau inchirieri a vreo unui imobil.

 

 Incălcarea de către CLIENT a clauzelor prezentului capitol “CLAUZE DE NECONCURENŢĂ și DE EXCLUSIVITATE” se sanctioneaza cu plata catre AGENTIE a unei sume de bani cu titlul de clauza penala de 100% din valoarea absoluta a comisionului (in cazul în care a fost stabilit în suma absoluta în RON/EUR), sau calculat prin raportare la valoarea mediei aritmetice dintre pretul orientativ minim și pretul orientativ maxim solicitate de CLIENT (in cazul în care comisionul a fost stabilit sub forma de procent). Plata va trebui efectuata de indata.

 

Capitolul “CLAUZE FINALE”

 

 Prezentul contract va actiona și asupra reprezentantilor, imputernicitilor sau succesorilor partilor contractante.

        AGENTIA presupune exacte datele oferite de către CLIENT și TERTI-PARTENERI, și nu este răspunzătoare şi nu va răspunde pentru declaraţiile neconforme cu realitatea ale părţilor ce tranzactioneaza.

 

CLIENTUL declară în mod expres ca ESTE DE ACORD CU NOTAREA PREZENTULUI CONTRACT la orice moment în CARTEA FUNCIARA A IMOBILULUI la libera cerere a AGENTIEI. Radierea din cartea funciară se va putea realiza pe cheltuiala CLIENTULUI doar la cererea expresă a AGENTIEI, sau din oficiu, fără a mai fi necesar acordul AGENTIEI, după expirarea a 3 (trei) ani de la data incetarii colaborării CLIENT-AGENTIE.                                                                                                                        Fiecărui capitol din cuprinsul “PĂRȚII SPECIALE” a contractului îi corespunde un capitol din “PARTEA GENERALĂ”, care îl detaliază si îl clarifică. PARTEA GENERALĂ” a prezentului contract completează “PARTEA SPECIALĂ” și împreună formează un tot unitar. “PARTEA GENERALA” a prezentului contract este prezentată pe site-ul AGENTIEI www.tryit.ro , secțiunea “Pt. Membri” subsectiunea “Specimen Contract Cumparator/Chirias”, și a fost înregistrată cu număr de dată certă 1/02-februarie-2015 eliberat de Societate Profesionala NotarialaAsociati Irimia” Vaslui.                                                                                                                                                 CLIENTUL declară în mod expres că a citit și a înțeles “PARTEA GENERALA” a prezentului contract anterior amintită și este intru totul de acord cu “PARTEA GENERALĂ” a contractului.                                                                                                                                                                                        Prezentul contract, “PARTEA GENERALĂ” și “PARTEA SPECIALĂ”, reprezintă voinţa părţilor la momentul semnării acestuia. Părţile convin ca modificarea contractului să nu poată fi făcută decât în scris cu acordul ambelor părţi semnatare, toate modificările urmând a face obiectul semnării unui act adiţional la prezentul contract.                                                                                                                                                Subsemnații am citit și inteles continutul prezentului contract, “PARTEA GENERALĂ” și “PARTEA SPECIALĂ”, care prezintă vointa noastra și ne obligam să-l respectam cu bună-credință. Declarăm că acceptăm în mod express toate clauzele acestui contract, “PARTEA GENERALĂ” și “PARTEA SPECIALĂ”, și semnăm într-un număr de ______________________________ exemplare originale, câte unul pentru fiecare semnatar.

 

 

 

AGENTIE                                                CLIENT

Reprezentant legal:____________________  Reprezentant legal:____________________

 

Semnatura ___________________________ Semnatura __________________________

 

Data _______________________________  Data _______________________________

 

 

 

 

1Se va scrie: cumpărasaulua cu chirie”

2Se trec adresa și descrierea aproximative, pentru a delimita zona în care se doreste a fi amplasat IMOBILUL cautat de CLIENT, și natura acestuia, atributele sale de baza dorite de CLIENT

3Se va scrie:cumperesauia cu chirie”

4x% din pretul vanzarii“ în cazul cererii spre cumpărare, sau “x% din pretul chiriei pentru o luna” în cazul cererii spre a lua în chirie, sau valoarea absolută a comisionului și moneda (RON sau EUR).  Sumele se vor scrie in cifre si litere. Daca la momentul facturarii AGENTIA va fi platitoare de TVA, la comision se va adauga si cota de TVA conform legii. In acest moment AGENTIA nu este platitoare de TVA.

5Se va trece, în lei sau euro, în cifre și litere, pretul orientativ minim, respectiv maxim, la care CLIENTUL este dispus fie sa cumpere, fie sa ia în chirie IMOBILUL, precizand și daca se adauga sau nu TVA

6Se va trece în cifre și litere, de exemplu: 1 (un) an și 10 (zece) luni

7 Aici se va scrie: “proprii”,  “atrase (credite etc)”, sau ambele, o descriere sumara a surselor de finantare

8Pretul minim al fiecarui serviciu suplimentar este de 100 Euro/serviciu, platibil în lei în avans, și poate creste functie de natura și specificul imobilului

9Se va trece pretul unei vizionari, de exemplu 50 lei, pentru vizite in intravilan Vaslui, respectiv 100 lei pt extravilan

10Clientul va semna aici și se va scrie: ”Eu CLIENTUL declar în mod expres ca sunt de acord intru-totul cu clauzele de neconcurenta și de exclusivitate” sau “Eu CLIENTUL declar în mod expres ca NU sunt de acord cu clauzele de neconcurenta și de exclusivitate”.  în acest din urma caz aceste clauze nu vor fi aplicabile prezentului contract.