Agentie Imobiliara Vaslui

 

TryiT s.r.l.

Ziua ______________ Luna _______________ 201_

 

Nr.  _______________  Ora ___________________

Cod fiscal 16355085

Nr. ord. Reg. Com. J37 / 281 / 2004

Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui

Str Stefan cel Mare nr 91, bl T5-T6, parter

Esplanada superioara a Teatrului de Vara

Cont bancar BRD Iași Super Copou

RO 60 BRDE 240  SV  875179 824 00

tryit2004@yahoo.com

(+4) 0235 315 133

(+4) 0732 139 275

www.tryit.ro

 

CONTRACT DE PROMOVARE și INTERMEDIERE IMOBILIARA

PARTEA SPECIALĂ

incheiat intre:

 

        1. Societatea Comercială TryiT SRL, Cod fiscal 16355085, Număr de ordine în Registrul Comerțului J37 / 281 / 2004, cu sediul în Județul Vaslui, Municipiul Vaslui, strada Ștefan cel Mare nr. 91, bloc T5-T6, parter, Esplanada superioară a Teatrului de Vară, cont bancar RO 60 BRDE 240  SV 875179 824 00 deschis la agentia BRD Iași Super Copou, în calitate de intermediar, numită în continuare AGENȚIA, reprezentată prin Lazăr Alexandra, pe de o parte, și

 

        2. Dl./D-na/S.C. _______________________________________________, cu domiciliul in

 

localitatea ____________________________, str. ________________________________________,

 

nr. _______,  bl. _______, sc. ______, et. _________, ap. _______, județ ______________________,

 

tel. ________________, fax __________________, email __________________________________,

 

posesor al BI/CI/PAS. seria __________ nr. _______________ eliberat de _____________________

 

la data de _________________, titular al contului IBAN ___________________________________

 

deschis la banca ____________________________________________________________________,

 

numit în continuare CLIENT,  în nume propriu/reprezentat prin: _________________________

 

__________________________________________________________________________________

pe de alta parte,

        3. și având în vedere SOLICITAREA adresată de CLIENT AGENȚIEI de a găsi un TERȚ-PARTENER și de a pune   CLIENTUL  în legatura cu  TERȚUL-PARTENER găsit in

 

vederea perfectării unei TRANZACTII, în sensul de a1 ________________________________

 

TERȚULUI-PARTENER un imobil situat în localitatea __________________________________,

str. ______________________________________________________________________________,

 

nr. _______,  bl. _______, sc. ________, et. __________, ap. _______, judet ___________________,

 

inscris în Cartea Funciara nr. ____________________, Nr. Cadastral ________________________,

 

compus din ________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________,

 

nivel de finisare ____________________________________________________________________,

 

dimensiuni ________________________________________________________________________,

 

vechime __________________________________________________________________________,

 

poziţionarea faţă de punctele cardinale ________________________________________________,

 

imobil descris pe larg în Anexa la acest contract intitulata “Fisa imobilului”, aflat în proprietatea CLIENTULUI, și numit în continuarea IMOBILUL,

 

        4. are loc astazi ________________________________, la sediul ____________________

 

________________________________________________________________________ incheierea

 

prezentului contract,  sub incidenta art. 2096 – 2102 Cod Civil (Legea 287/2009):

 

 

Capitolul “OBIECTUL CONTRACTULUI”

 

                                                                                                                                              CLIENTUL solicită în mod expres AGENȚIEI găsirea unui TERȚ-PARTENER și punerea CLIENTULUI în legătură cu TERȚUL-PARTENER găsit în scopul perfectării TRANZACȚIEI cu privire la IMOBILUL pe care CLIENTUL il ofera spre2 _____________________________ (oferta CLIENTULUI), conform prevederilor anterioare.                                               

 

        AGENȚIA se obligă să indeplinească activități de promovare a IMOBILULUI și a ofertei CLIENTULUI, și activități de căutare a unui TERȚ-PARTENER și de intermediere în relație cu acesta, și să pună CLIENTUL în legatură cu TERȚUL-PARTENER găsit în vederea tranzacționării IMOBILULUI conform solicitării  CLIENTULUI  anterior amintită, iar  CLIENTUL se obligă sa achite AGENTIEI un comision în valoarea de3

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(acesta fiind și nivelul maxim al comisionului datorat de CLIENT AGENTIEI, AGENTIA nu are dreptul de a crește comisionul peste acest nivel fără acordul expres al CLIENTULUI), comision care se va achita integral AGENȚIEI în momentul semnării primului acord scris intre CLIENT și TERȚUL-PARTENER găsit de AGENȚIE, dar nu mai târziu de momentul perfectării tranzacției solicitate de CLIENT cu TERȚUL-PARTENER găsit de AGENTIE.

 

 

Capitolul “PRETUL ESTIMATIV LA CARE CLIENTUL

ESTE DISPUS SA PERFECTEZE TRANZACTIA”

 

        Pretul estimativ minim de perfectare a tranzactiei stabilit de CLIENT este de4:

 

 _________________________________________________________________________________.

 

        Pretul estimativ maxim de perfectare a tranzactiei stabilit de CLIENT este de:

 

 _________________________________________________________________________________.

 

 

Capitolul “DURATA CONTRACTULUI”

 

        Prezentul contract se incheie pe o perioada de5 ______________________________, cu incepere de astazi data semnarii. Contractul se prelungeste automat cu perioade egale de câte _________________________________________, fără a fi necesară nici o formalitate. În cazul în care una din părţi nu doreşte prelungirea contractului la expirarea perioadei inițiale sau la expirarea unei perioade de prelungire succesive, va notifica în scris cealaltă parte despre intenţia sa de a nu mai continua contractul cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate respective (termen de preaviz).

 

 

Capitolul “DECLARATII și GARANTII OFERITE DE CLIENT”

 

CLIENTUL garanteaza ca IMOBILUL este deplin în proprietatea sa conform urmatoarelor documente justificative: ______________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

CLIENTUL garanteaza pentru evictiune și declară pe propria răspundere și garanteaza IMOBILUL nu este scos din circuitul civil, nu face obiectul nici unui proces aflat pe rolul vreo unei instante, nu face obiectul nici unei dispute, și dreptul sau de proprietate nu este afectat de nici un fel de amenintare, cu exceptia urmatoarelor: ____________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

CLIENTUL declară pe propria răspundere și garanteaza IMOBILUL nu este ipotecat, nu este sub sechestru și nici nu este grevat de vreo sarcina, costul utilitatilor care deservesc IMOBILUL și taxele și impozitele catre Primarie sunt platite la zi, deci IMOBILUL este liber de orice sarcini şi poate face obiectul tranzactionarii, cu exceptia urmatoarelor: _______________

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

CLIENTUL declară pe propria răspundere și garanteaza IMOBILUL nu este afectat de nici un fel de vicii de structura, de construire, sau de orice alta natura, cu exceptia urmatoarelor: ____________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

Capitolul “SERVICII SUPLIMENTARE OPTIONALE

 

        La cererea scrisă și expresă a CLIENTULUI, contra unui pret suplimentar care nu este inclus in pretul prezentului contract si care se va achita in avans, AGENTIA se obligă6:

- pentru pretul suplimentar de _______________________, să realizeze și să amplaseze pe imobil un banner publicitar privind anuntul de vanzare/inchiriere (CLIENTUL are obligatia obtinerii eventualelor avize necesare);

- pentru pretul suplimentar de _______________________, să  ofere clientului un raport de evaluare de piata a IMOBILULUI;

- pentru pretul suplimentar de _______________________, să ofere clientului raportul de expertiza energetica a IMOBILULUI;

- pentru pretul suplimentar de _______________________, să ofere clientului schita cadastrala și serviciul de intabulare a IMOBILULUI;

- pentru pretul suplimentar de _______________________, să ofere clientului o opinie notariala cu privire la fezabilitatea perfectarii tranzactiei în baza  actelor doveditoare furnizate de CLIENT.

 

        AGENTIA este liberă să aleagă furnizorul acestor servicii. CLIENTUL se obligă să completeze și să semneze documentele de procedură specifice fiecărui serviciu solicitat suplimentar. In nici un caz, AGENTIA nu va suporta costul acestor servicii suplimentare, acestea urmând a fi suportate de CLIENT sau de TERTȚUL-PARTENER care le solicită.

 

Capitolul “CONFIDENTIALITATE și ONESTITATE”

 

                                                                                                 CLIENTUL declara în mod expres și garanteaza ca este onest, de bună credință și este interesat cu adevarat în perfectarea tranzactiei, ca nu este un reprezentant al unei alte agentii sau firme concurente, nu este un interpus al unei alte persoane juridice sau fizice (prieteni, cunostinte, rude, afini etc) și ca nu incearca fraudarea AGENTIEI, și va respecta cu bună credință acest contract.                                                                                                                                                                               Orice informații furnizate de AGENTIE CLIENTULUI pe parcursul derularii acestui contract, inclusiv dar nu limitativ privind ofertele prezentate, tehnicile de promovare și de marketing, partenerii agentiei, potentialii TERTI-PARTENERI, sunt şi rămân proprietatea AGENTIEI, chiar dacă au fost comunicate CLIENTULUI, și CLIENTUL nu are dreptul de a le divulga nici unor alte persoane fizice sau juridice fără acceptul scris prealabil al AGENTIEI.

                                                                                                     CLIENTUL se obliga sa respecte clauzele de confidenţialitate și onestitate pe întreaga perioada de  valabilitate a prezentului contract, atât pe parcursul perioadei initiale a contractului cât și pe parcursul prelungirilor succesive, precum și 3 (trei) ani ulterior incetarii colaborarii dintre AGENTIE și CLIENT, indiferent de motivul incetarii.                                                                                       

În cazul încălcării de catre CLIENT a prevederilor prezentului capitol, CLIENTUL se obligă să plătească AGENTIEI sumele de bani (comision sau sume reprezentand recuperarea cheltuielilor, plus sume cu titlul de clauza penala) calculate conform prevederilor cuprinse în capitolul “TERMENE, CONDITII și MODALITATI DE PLATA” al prezentului contract, iar AGENTIA are dreptul de a denunta unilateral contractul fara nici o obligatie fața de CLIENT.

 

 

Capitolul “CLAUZE DE NECONCURENŢĂ și DE EXCLUSIVITATE”

 

7­________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

        CLIENTUL declară  în mod expres și garantează că prezentul contract este singurul contract valabil la acest moment al semnarii sale, incheiat de CLIENT cu o agentie sau agent privind IMOBILUL, și nici o alta agentie sau agent nu mai are la acest moment al semnării contractului dreptul acordat de CLIENT de a intermedia sau promova IMOBILUL sau parti din acesta, sau dreptul de reprezentare în cazul unei vanzari sau inchirieri a IMOBILULUI sau a unor părți din acesta. Incalcarea prezentei clauze reprezinta FALS.

        CLIENTUL se obliga în mod expres ca pe toata durata de valabilitate a acestui contract sa nu incheie nici un alt contract cu nici o alta agentie sau agent prin care sa acorde acestora dreptul de a intermedia sau promova IMOBILUL sau parti din acesta, sau dreptul de reprezentare în cazul unei vanzari sau inchirieri a IMOBILULUI sau a unor părți din acesta.

        Incalcarea de catre CLIENT a clauzelor prezentului capitol “CLAUZE DE NECONCURENŢĂ și DE EXCLUSIVITATE” se sanctioneaza cu plata catre AGENTIE a unei sume de bani cu titlul de clauza penala de 100% din valoarea absoluta a comisionului (in cazul în care a fost stabilit în suma absoluta în RON/EUR), sau calculat prin raportare la valoarea mediei aritmetice dintre pretul orientativ minim și pretul orientativ maxim solicitate de CLIENT (in cazul în care comisionul a fost stabilit sub forma de procent). Plata va trebui efectuata de indata.

 

Capitolul “PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”

 

CLIENTUL își dă în mod expres acordul ca AGENTIA să prezinte potentialilor TERTI-PARTENERI informațiile cuprinse în Anexa la prezentul contract intitulată “Fișa IMOBILULUI”.

Capitolul “CLAUZE FINALE”

 

 Prezentul contract va acționa și asupra reprezentanților, imputerniciților sau succesorilor părților contractante.

        AGENTIA presupune exacte datele oferite de către CLIENT și TERTI-PARTENERI, și nu este răspunzătoare şi nu va răspunde pentru declaraţiile neconforme cu realitatea ale părţilor ce tranzactioneaza.

 

CLIENTUL declară în mod expres ca ESTE DE ACORD CU NOTAREA PREZENTULUI CONTRACT la orice moment în CARTEA FUNCIARA A IMOBILULUI la libera cerere a AGENTIEI. Radierea din cartea funciară se va putea realiza pe cheltuiala CLIENTULUI doar la cererea expresă a AGENTIEI, sau din oficiu, fără a mai fi necesar acordul AGENTIEI, după expirarea a 3 (trei) ani de la data incetarii colaborării CLIENT-AGENTIE.                                                                                                                        Fiecărui capitol din cuprinsul “PĂRȚII SPECIALE” a contractului îi corespunde un capitol din “PARTEA GENERALĂ”, care îl detaliază si îl clarifică. PARTEA GENERALĂ” a prezentului contract completează “PARTEA SPECIALĂ” și împreună formează un tot unitar. “PARTEA GENERALA” a prezentului contract este prezentată pe site-ul AGENTIEI www.tryit.ro , secțiunea “Pt. Membri” subsectiunea “Specimen Contract Proprietar”, și a fost înregistrată cu număr de dată certă 2/02-februarie-2015 eliberat de Societate Profesionala NotarialaAsociati Irimia” Vaslui.                                                                                                                                                                          CLIENTUL declară în mod expres că a citit și a înțeles “PARTEA GENERALA” a prezentului contract anterior amintită și este intru totul de acord cu “PARTEA GENERALĂ” a contractului.                                                                                                                                                                                        Prezentul contract, “PARTEA GENERALĂ” și “PARTEA SPECIALĂ”, reprezintă voinţa părţilor la momentul semnării acestuia. Părţile convin ca modificarea contractului să nu poată fi făcută decât în scris cu acordul ambelor părţi semnatare, toate modificările urmând a face obiectul semnării unui act adiţional la prezentul contract.                                                                                                                                                Subsemnații am citit și inteles continutul prezentului contract, “PARTEA GENERALĂ” și “PARTEA SPECIALĂ”, care prezintă vointa noastra și ne obligam să-l respectam cu bună-credință. Declarăm că acceptăm în mod express toate clauzele acestui contract, “PARTEA GENERALĂ” și “PARTEA SPECIALĂ”, și semnăm într-un număr de ______________________________ exemplare originale, câte unul pentru fiecare semnatar.

 

 

AGENTIE                                                CLIENT

Reprezentant legal:____________________  Reprezentant legal:____________________

 

Semnatura ___________________________ Semnatura __________________________

 

Data _______________________________  Data _______________________________

 

 

 

 

1Se va scrie: vindesauda în chirie”

2Se va scrie: “vanzare” sau “inchiriere”

3x% din pretul vanzarii“ în cazul ofertei spre vanzare, sau “x% din pretul chiriei pentru o luna” în cazul ofertei spre inchirire, sau valoarea absoluta a comisionului și moneda (RON sau EUR). Sumele se vor scrie in cifre si litere. Daca la momentul facturarii AGENTIA va fi platitoare de TVA, la comision se va adauga si cota de TVA conform legii. In acest moment AGENTIA nu este platitoare de TVA.

4Se va trece, în lei sau euro, în cifre și litere, pretul orientativ minim, respectiv maxim, la care CLIENTUL este dispus sa vanda, respectiv sa dea în chirie IMOBILUL, precizand și daca se adauga sau nu TVA

5Se va trece în cifre și litere, de exemplu: 1 (un) an și 10 (zece) luni

6Pretul minim al fiecarui serviciu suplimentar este de 100 Euro/serviciu, platibil în lei în avans, și poate creste functie de natura și specificul imobilului

7Clientul va semna aici și se va scrie: ”Eu CLIENTUL declar în mod expres ca sunt de acord intru-totul cu clauzele de neconcurenta și de exclusivitate” sau “Eu CLIENTUL declar în mod expres ca NU sunt de acord cu clauzele de neconcurenta și de exclusivitate”.  în acest din urma caz aceste clauze nu vor fi aplicabile prezentului contract.